นามกระจ่างส.; บุรีเลิศอ.; เดชะคำภูอ. Development of activities for brain function improvement in elderly. UBRU Journal for Public Health Research, v. 7, n. 1, p. 115-122, 1 Jun. 2018.