ล้อพงค์พานิชย์ ป.; เชื้อท้าว ศ.; แสงบุญเรือง ส.; สงวนล้ำ ณ.; ธรรมรักษ์ พ.; ทองคำ เ.; อุปนิสากร ก. Analysis of economic value for strategic plan in fiscal year 2016 Faculty of Public Health, Ubon Ratchathani Rajabhat University. UBRU Journal for Public Health Research, [S. l.], v. 7, n. 2, p. 37–45, 2019. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ubruphjou/article/view/170960. Acesso em: 27 feb. 2024.