มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีค. บทบรรณาธิการ. UBRU Journal for Public Health Research, v. 7, n. 1, 8 Feb. 2019.