มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีค. คำชี้แจงและเงื่อนไขการจัดทำต้นฉบับ. UBRU Journal for Public Health Research, v. 8, n. 1, 26 Aug. 2019.