มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีค. คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. UBRU Journal for Public Health Research, v. 9, n. 2, 29 Dec. 2020.