จันทร์บูลวัชร์ ขวัญประภัสสร. 2017. “Knowledge, Attitude, and Belief Toward Organ Donation of Official Working in Hospital”. UBRU Journal for Public Health Research 6 (2):55-64. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ubruphjou/article/view/162585.