ส่งเสริมนพรัตน์, บุรีเลิศอรอนงค์, หาระสารกรวิกา, เบ้าคำกองจุฑามาศ, เจริญบุตรภัทรภร, ธงชัยคมสันต์, ทองคำเนตรทราย, and คำแพงศรีวิลาศ. 2018. “The Role of university’s Social Engagement in Preventing Opisthorchiasis and Cholangiocarcinoma under the Area-Based Research Project of Faculty of Public Health, Ubon Ratchathani Rajabhat University”. UBRU Journal for Public Health Research 7 (1), 7-14. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ubruphjou/article/view/162771.