อนนท์จารย์กัลยาวีร์, ทองทรัพย์สุดา, and อุพลรัมย์สุปราณี. 2018. “Behavior Reduction of Alcohol Consumption in Community”. UBRU Journal for Public Health Research 7 (1), 15-21. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ubruphjou/article/view/162772.