กล้าจนผ่องไพรธรรม, นับถือตรงอรรณพ, and วงศ์เสนาธงชัย. 2018. “Stress of Family As Caregivers for Breast Cancer Patients in Ubon Ratchathani Province”. UBRU Journal for Public Health Research 7 (1), 35-47. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ubruphjou/article/view/162778.