นามกระจ่างสุดารัตน์, บุรีเลิศอรอนงค์, and เดชะคำภูอนัญญา. 2018. “Development of Activities for Brain Function Improvement in Elderly”. UBRU Journal for Public Health Research 7 (1), 115-22. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ubruphjou/article/view/162794.