มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี คณะสาธารณสุขศาสตร์. 2019. “บทบรรณาธิการ”. UBRU Journal for Public Health Research 7 (2). https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ubruphjou/article/view/171176.