มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีคณะสาธารณสุขศาสตร์. 2019. “คำชี้แจงและเงื่อนไขการจัดทำต้นฉบับ”. UBRU Journal for Public Health Research 8 (1). https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ubruphjou/article/view/211542.