มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีคณะสาธารณสุขศาสตร์. 2020. “คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี”. UBRU Journal for Public Health Research 9 (2). https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ubruphjou/article/view/248359.