ทาสุวรรณอินทร์ ฐ. (2016) “การพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ”, UBRU Journal for Public Health Research, 5(2), pp. 119–131. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ubruphjou/article/view/162418 (Accessed: 28 February 2024).