แหนบคำ ก., เรืองกิจชม จ., ยานะธรรม ท., คำฟู ร., ก้อยชูสกุล พ. and ปินตาคำ ก. (2017) “Dental Health Status and Dental Health Care Behavior Among Ethnic Group Grades 1-2 Students at Primary School in Mae Yao Sub-District of Mueang Chiang Rai District, Chiang Rai”, UBRU Journal for Public Health Research, 6(2), pp. 65–71. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ubruphjou/article/view/162596 (Accessed: 28 February 2024).