อนนท์จารย์ก., ทองทรัพย์ส. and อุพลรัมย์ส. (2018) “Behavior reduction of alcohol consumption in community”, UBRU Journal for Public Health Research, 7(1), pp. 15-21. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ubruphjou/article/view/162772 (Accessed: 18October2021).