มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีค. (2019) “บทบรรณาธิการ”, UBRU Journal for Public Health Research, 7(1). Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ubruphjou/article/view/171187 (Accessed: 22October2021).