มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีค. (2019) “คำชี้แจงและเงื่อนไขการจัดทำต้นฉบับ”, UBRU Journal for Public Health Research, 8(1). Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ubruphjou/article/view/211542 (Accessed: 4April2020).