มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีค. (2020) “คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี”, UBRU Journal for Public Health Research, 9(2). Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ubruphjou/article/view/248359 (Accessed: 23April2021).