[1]
นามกระจ่างส., บุรีเลิศอ., and เดชะคำภูอ., “Development of activities for brain function improvement in elderly”, ubruphjou, vol. 7, no. 1, pp. 115-122, Jun. 2018.