[1]
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ค., “บทบรรณาธิการ”, ubruphjou, vol. 7, no. 2, Feb. 2019.