[1]
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีค., “บทบรรณาธิการ”, ubruphjou, vol. 7, no. 1, Feb. 2019.