[1]
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีค., “คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี”, ubruphjou, vol. 9, no. 2, Dec. 2020.