ทาสุวรรณอินทร์ ฐ. “การพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ”. UBRU Journal for Public Health Research, vol. 5, no. 2, Dec. 2016, pp. 119-31, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ubruphjou/article/view/162418.