แหนบคำ ก., เรืองกิจชม จ., ยานะธรรม ท., คำฟู ร., ก้อยชูสกุล พ., and ปินตาคำ ก. “Dental Health Status and Dental Health Care Behavior Among Ethnic Group Grades 1-2 Students at Primary School in Mae Yao Sub-District of Mueang Chiang Rai District, Chiang Rai”. UBRU Journal for Public Health Research, vol. 6, no. 2, Dec. 2017, pp. 65-71, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ubruphjou/article/view/162596.