อนนท์จารย์ก., ทองทรัพย์ส., and อุพลรัมย์ส. “Behavior Reduction of Alcohol Consumption in Community”. UBRU Journal for Public Health Research, Vol. 7, no. 1, June 2018, pp. 15-21, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ubruphjou/article/view/162772.