กล้าจนผ., นับถือตรงอ., and วงศ์เสนาธ. “Stress of Family As Caregivers for Breast Cancer Patients in Ubon Ratchathani Province”. UBRU Journal for Public Health Research, Vol. 7, no. 1, June 2018, pp. 35-47, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ubruphjou/article/view/162778.