แดนดีธ., ส่งเสริมน., วงศ์เหลาเ., and สวัสดิ์พันธ์น. “Success of the Operation Emergency Medical Service System of Ubon Ratchathani Province”. UBRU Journal for Public Health Research, Vol. 7, no. 1, June 2018, pp. 91-102, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ubruphjou/article/view/162790.