นามกระจ่างส., บุรีเลิศอ., and เดชะคำภูอ. “Development of Activities for Brain Function Improvement in Elderly”. UBRU Journal for Public Health Research, Vol. 7, no. 1, June 2018, pp. 115-22, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ubruphjou/article/view/162794.