ภาวิขำส., กลางคารส., and วรวงศ์จ. “The Patterns of Enterprise Master Metabolic Ekpayan School, Kalasin Province”. UBRU Journal for Public Health Research, Vol. 7, no. 1, June 2018, pp. 133-50, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ubruphjou/article/view/162800.