ภาวิขำ ส., กลางคาร ส., and วรวงศ์ จ. “The Patterns of Enterprise Master Metabolic Ekpayan School, Kalasin Province”. UBRU Journal for Public Health Research, vol. 7, no. 1, June 2018, pp. 133-50, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ubruphjou/article/view/162800.