มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ค. “บทบรรณาธิการ”. UBRU Journal for Public Health Research, vol. 7, no. 2, Feb. 2019, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ubruphjou/article/view/171176.