มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีค. “บทบรรณาธิการ”. UBRU Journal for Public Health Research, Vol. 7, no. 1, Feb. 2019, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ubruphjou/article/view/171187.