มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีค. “คำชี้แจงและเงื่อนไขการจัดทำต้นฉบับ”. UBRU Journal for Public Health Research, Vol. 8, no. 1, Aug. 2019, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ubruphjou/article/view/211542.