มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีค. “คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี”. UBRU Journal for Public Health Research, Vol. 9, no. 2, Dec. 2020, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ubruphjou/article/view/248359.