ทาสุวรรณอินทร์ ฐิติมา. “การพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ”. UBRU Journal for Public Health Research 5, no. 2 (December 1, 2016): 119–131. Accessed February 28, 2024. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ubruphjou/article/view/162418.