ส่งเสริมนพรัตน์, บุรีเลิศอรอนงค์, หาระสารกรวิกา, เบ้าคำกองจุฑามาศ, เจริญบุตรภัทรภร, ธงชัยคมสันต์, ทองคำเนตรทราย, and คำแพงศรีวิลาศ. “The Role of university’s Social Engagement in Preventing Opisthorchiasis and Cholangiocarcinoma under the Area-Based Research Project of Faculty of Public Health, Ubon Ratchathani Rajabhat University”. UBRU Journal for Public Health Research 7, no. 1 (June 1, 2018): 7-14. Accessed October 26, 2021. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ubruphjou/article/view/162771.