อนนท์จารย์กัลยาวีร์, ทองทรัพย์สุดา, and อุพลรัมย์สุปราณี. “Behavior Reduction of Alcohol Consumption in Community”. UBRU Journal for Public Health Research 7, no. 1 (June 1, 2018): 15-21. Accessed October 22, 2021. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ubruphjou/article/view/162772.