กล้าจนผ่องไพรธรรม, นับถือตรงอรรณพ, and วงศ์เสนาธงชัย. “Stress of Family As Caregivers for Breast Cancer Patients in Ubon Ratchathani Province”. UBRU Journal for Public Health Research 7, no. 1 (June 1, 2018): 35-47. Accessed October 22, 2021. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ubruphjou/article/view/162778.