นามกระจ่างสุดารัตน์, บุรีเลิศอรอนงค์, and เดชะคำภูอนัญญา. “Development of Activities for Brain Function Improvement in Elderly”. UBRU Journal for Public Health Research 7, no. 1 (June 1, 2018): 115-122. Accessed October 18, 2021. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ubruphjou/article/view/162794.