ล้อพงค์พานิชย์ ปัทมา, เชื้อท้าว ศิรินภา, แสงบุญเรือง สุจิตรา, สงวนล้ำ ณัฐวดี, ธรรมรักษ์ พรทิพย์, ทองคำ เนตรทราย, and อุปนิสากร กีรติ. “Analysis of Economic Value for Strategic Plan in Fiscal Year 2016 Faculty of Public Health, Ubon Ratchathani Rajabhat University”. UBRU Journal for Public Health Research 7, no. 2 (February 7, 2019): 37–45. Accessed February 27, 2024. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ubruphjou/article/view/170960.