มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี คณะสาธารณสุขศาสตร์. “บทบรรณาธิการ”. UBRU Journal for Public Health Research 7, no. 2 (February 8, 2019). Accessed February 27, 2024. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ubruphjou/article/view/171176.