มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีคณะสาธารณสุขศาสตร์. “บทบรรณาธิการ”. UBRU Journal for Public Health Research 7, no. 1 (February 8, 2019). Accessed October 22, 2021. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ubruphjou/article/view/171187.