มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีคณะสาธารณสุขศาสตร์. “คำชี้แจงและเงื่อนไขการจัดทำต้นฉบับ”. UBRU Journal for Public Health Research 8, no. 1 (August 26, 2019). Accessed April 1, 2020. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ubruphjou/article/view/211542.