มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีคณะสาธารณสุขศาสตร์. “คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี”. UBRU Journal for Public Health Research 9, no. 2 (December 29, 2020). Accessed April 23, 2021. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ubruphjou/article/view/248359.