1.
ทาสุวรรณอินทร์ ฐ. การพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ. ubruphjou [Internet]. 2016 Dec. 1 [cited 2024 Feb. 27];5(2):119-31. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ubruphjou/article/view/162418