1.
แหนบคำ ก, เรืองกิจชม จ, ยานะธรรม ท, คำฟู ร, ก้อยชูสกุล พ, ปินตาคำ ก. Dental Health Status and Dental Health Care Behavior Among Ethnic Group Grades 1-2 Students at Primary School in Mae Yao Sub-District of Mueang Chiang Rai District, Chiang Rai. ubruphjou [Internet]. 2017 Dec. 1 [cited 2024 Feb. 27];6(2):65-71. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ubruphjou/article/view/162596