1.
อนนท์จารย์ก, ทองทรัพย์ส, อุพลรัมย์ส. Behavior reduction of alcohol consumption in community. ubruphjou [Internet]. 2018Jun.1 [cited 2021Oct.18];7(1):15-1. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ubruphjou/article/view/162772