1.
กล้าจนผ, นับถือตรงอ, วงศ์เสนาธ. Stress of family as caregivers for breast cancer patients in Ubon Ratchathani Province. ubruphjou [Internet]. 2018Jun.1 [cited 2021Oct.22];7(1):35-7. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ubruphjou/article/view/162778