1.
นามกระจ่างส, บุรีเลิศอ, เดชะคำภูอ. Development of activities for brain function improvement in elderly. ubruphjou [Internet]. 2018Jun.1 [cited 2021Oct.18];7(1):115-22. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ubruphjou/article/view/162794